Plata în rate cu doar 18% dobândă!

Politica de confidențialitate

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Klap Tech SRL Administratorul Site-ului Klap.ro (denumită în continuare ” Klap.ro “, “Societatea”), având sediul social în Str. Turturelelor Nr. 48, Etaj 1, Camera 1.2A, Sector 3, București, înregistrată sub nr. înmatriculare J40/16570/2019, având cod unic de înregistrare fiscală RO41981934 („Operatorul”) prelucrează date cu caracter personal cu respectarea legislației europene și naționale privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”).

În vederea încheierii și executării prezentului Contract, în scopul facturării serviciilor oferite de Klap.ro și a plății acestora, pentru soluționarea cererilor, reclamațiilor sau pentru îndeplinirea obligațiilor sale legale, Klap.ro va prelucra datele dvs. personale relevante, cum ar fi:

a) datele de contact și identificare: numele, prenumele, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon;

b) informații privind contul bancar, cardul de credit / de debit deținute;

c) informații privind locația de livrare și locația de returnare a dispozitivelor;

d) informații privind codurile unice ale dispozitivelor (spre ex. IMEI);

e) informațiile conținute în documente sau orice alt material care conține date cu caracter personal pe care le puneți la dispoziție în vederea executării prezentului Contract;

f) date legate de corespondența dumneavoastră cu Operatorul;

De asemenea, putem să colectăm informații de la dvs. prin mai multe mijloace, inclusiv, dar fără a se limita la apeluri telefonice, contacte cu departamentul de servicii clienți, website-uri și alte surse, inclusiv parteneri de afaceri și furnizori de servicii terți.

În cazul în care transmiteți Operatorului orice date cu caracter personal aparținând/referitoare la orice altă persoană fizică, care nu este parte a acestui contract, vă asumați că ați informat și ați obținut acordul expres pentru divulgarea acestor date către Operator. 

Astfel, operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal vor fi efectuate doar dacă: prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract, în vederea respectării unei obligații legale a Operatorului, în temeiul consimțământului dumneavoastră expres și liber exprimat, dacă este cazul, în scopul intereselor legitime ale Operatorului sau ale unui terț;

Operatorul va prelucra datele dumneavoastră în vederea:

a) gestionării oricărei cereri venite din partea dumneavoastră;

b) derulării relației contractuale;

c) respectării obligațiilor legale ale Operatorului (de exemplu: obligații de raportare către autoritățile fiscale);

d) gestionării oricăror solicitări venite din partea autorităților;

Operatorul poate comunica datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți, cum ar fi:

a) consultanți, experți sau parteneri externi ai Operatorului care oferă asistență societății (de ex. avocați externi; firme de curierat)

b) autorități publice, instanțe judecătorești sau arbitrale,

c) furnizori de servicii: Operatorul poate contracta furnizori de servicii, agenți sau antreprenori care să îl asiste în furnizarea serviciilor sale.

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

a) dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea Operatorului că prelucrează datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;

b) dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;

c) dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge, fără întârzieri nejustificate, datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

d) dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (îi) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) Operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale Operatorului în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;

e) dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care Operatorul demonstrează că are motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

f) dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care le-ați furnizat în scopurile indicate în prezența, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

g) dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro;

h) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară sau permisă de lege.

Aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei cereri scrise:

a) prin servicii poștale, la următoarea adresă: Stradă Negustori, nr. 12, Sector 2, București.

b) prin e-mail, la: info@klap.ro

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate pe întreaga perioadă de derulare a relațiilor contractuale precum și pentru o perioada rezonabilă, după încheierea relațiilor contractuale, în vederea respectării obligaților legale ale Operatorului sau pentru protejarea intereselor sale legitime.

Operatorul va păstra datele cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului de prelucrare a acestor date.

Operatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau controlul său prin stabilirea unor măsuri de securitate rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat, colectarea, utilizarea, divulgarea, copierea, modificarea sau ștergerea, precum și alte riscuri similare.

Pentru mai multe detalii privind aceste drepturi dar și modalitatea lor de exercitare, va rugăm consultați Politică noastră de Confidențialitate disponibilă pe site-ul nostru.

Klap.ro își rezervă dreptul să modifice oricând, fără notificare prealabilă a Utilizatorilor/Clienților conținutul Site-ului. Responsabilitatea acestora este să verifice regulat condițiile de utilizare a Site-ului, precum și informațiile cu privire la prețuri, clauze contractuale, etc.

Coș

0 produse

Nu ai niciun produs în coș.